פרסום מודעת אסיפה כללית בעיתון

מודעות כינוס אסיפה, פרסום מודעות כינוס אסיפה, פרסופרסום מודעה בדבר אסיפה כללית לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, עוסק בהיבטים השונים של זימון אסיפה כללית ובזכויות בעלי המניות באסיפה כללית. פרסום מודעה בעיתון על אסיפה כללית, בהתאם לחוק החברות במהלך האסיפה הכללית יתקבלו החלטות בנושאים שנקבעו מראש בסדר היום ועל פי רוב האסיפה תתקיים לפחות פעם בשנה לשם אישור הדו"ח השנתי. יש להבדיל בין פרסום מודעה בעיתון של בדבר כינוס אסיפה כללית בחברה פרטית לבין פרסום מודעת כינוס אסיפה כללית בחברה ציבורית בעיתון . בחברה פרטית שאינה נסחרת בבורסה ניתן לכנס אסיפה כללית ללא הודעה מראש, כל עוד הסכימו לכך כל בעלי המניות. בחברה ציבורית יש להקפיד על פורמאליות הליך זימון האסיפה הכללית מאחר ואם חלק מבעלי המניות לא השתתפו באסיפה אך התקבלו בה החלטות הם יכולים להתנגד להחלטות ובית המשפט רשאי לבטל את ההחלטות שנתקבלו באסיפה.

לכן, נקבעו תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000. על פי התקנות יש להודיע בכתב על כינוס אסיפה כללית לכל בעלי המניות ומעבר לכך יש לפרסם מודעה על אסיפה כללית לפי סעיף 4א. את המודעה יש לפרסם 21 ימים לפחות לפני כינוס האסיפה הכללית, אך במקרים בהם יש לפרסם מודעה על אסיפה כללית שבסדר יומה נושא שחלות עליו תקנות הצבעה בכתב, תפורסם המודעה לפחות 35 ימים לפני כינוס האסיפה הכללית.

מה צריך לכלול פרסום מודעה לכינוס אסיפה כללית?
בתקנות החברות נקבע כי יש לפרסם מודעה על כינוס אסיפה כללית בשני עיתונים יומיים לפחות. יש לפרסם את המודעה רק בעיתונים היוצאים לאור בשפה העברית ובעלי תפוצה רחבה. תוכן המודעה צריך לכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:

  • פרסום מודעת אסיפה כללית בעיתון- סוג האסיפה
  • פרסום מודעות אסיפה כללית בעיתון- מקום ומועד כינוס האסיפה
  • מודעת אסיפה בעיתון -פירוט הנושאים שעל סדר היום
  • פרסום מודעת אסיפה בעיתונים- תמצית ההחלטות המוצעות
  • פרסום בעתון של אסיפת כללית-רוב נדרש לקבלת החלטות
  • אסיפה כללית פרסום ב-2 עיתונים- טלפון וכתובת של משרדה הרשום של החברה
  • מועדים בהם ניתן לעיין בנוסח מלא של ההחלטות המוצעות
  • מועד אחרון להצעת כתבי הצבעה

חשוב להדגיש כי מודעה לכינוס אסיפה כללית בחברה ציבורית חייבת לכלול בנוסף גם כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ופרטים רבים נוספים כנדרש בתקנה 4 (ג) סעיפים 1-8 בתקנות החברות.

ניסוח מודעה לכינוס אסיפה כללית
מחלקת הפרסומים המשפטיים של אדגו פרסום ושיווק, מנוסה בניסוח מודעות לכינוס אסיפות כלליות, בהתאם לתקנות החברות. הניסיון העשיר שצברנו בתחום זה נותן לנו את היתרון לעצב ולנסח נכון עבורכם מודעות לכינוס אסיפות כלליות ולפרסם אותן בהתאם לתקציב שלכם ולשביעות רצונכם המלאה.

אדגו פרסום ושיווק מתמחים בניסוח ובפרסום מודעות לכינוס אסיפות כלליות ואנו מתחייבים למחירים מיוחדים עבור פרסום המודעות בשני עיתונים – כנדרש בתקנות. התקשרו עכשיו לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית ומשתלמת במיוחד!

לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית: 1800-800-557